Verjetnostni spletni panel CDI
 

CDI panel je baza polnoletnih prebivalcev Slovenije, ki so bili rekrutirani iz registra prebivalstva z verjetnostnim oziroma slučajnostnim vzorčenjem in so vnaprej pristali na sodelovanje v spletnih anketah.

Predstavlja osnovo za raziskave v akademskem in javnem sektorju, kjer se zahteva višjo kakovost rezultatov. Zaradi verjetnostnega vzorca, razmeroma visokega sodelovanja in skrbne izvedbe namreč CDI panel z visoko verjetnostjo zagotavlja nepristranske anketne ocene populacijskih parametrov.


Anketiranje v CDI panelu poteka preko spleta, izvedbo pa je mogoče dopolniti tudi s kombiniranimi načini anketiranja (npr. pisemsko anketiranje, anketiranje ali telefonsko anketiranje).

CDI panel se izvaja na Centru za družboslovno informatiko (CDI) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki med drugim razvija tudi orodje za spletno anketiranje 1KA. Financira se iz sredstev agencije ARIS, evropskih projektov ter sredstev naročnikov.

V primeru interesa je mogoče infrastrukturo CDI uporabiti tudi za izvedbo ankete na osnovi novega verjetnostnega vzorca, torej izven panela CDI, oziroma v smislu novega rekrutacijskega vala, ko je sodelovanje posebej visoko. Verjetnostni vzorci splošne populacije se namreč danes tudi sicer izvajajo predvsem preko spleta.
 


 

Spletni paneli

Spletni način anketiranja je močno spremenil anketno raziskovanje in anketno industrijo - glej Callegaro in drugi (2015). Spletne ankete so postale prevladujoč način anketiranja, hkrati s tem pa se je anketiranje tudi zelo poenostavilo, pohitrilo, pocenilo in postalo dostopnejše. Spletno anketo lahko danes razvije praktično vsak uporabnik interneta (ne le specializirane agencije kot pri osebnem ali telefonskem anketiranju). Posledično se je število anket skokovito povečalo. 

Na drugi strani postaja rekrutiranje oziroma pridobivanje oseb v spletne ankete vse bolj težavno, predvsem zaradi upadanja sodelovanja, vse večjih stroškov (respondente je treba nagrajevati) ter zaradi zaostrovanja problematike zasebnosti. V tem okviru so nastali spletni paneli, kjer osebe v zameno za določeno nagrado pristanejo na redno sodelovanje v različnih spletnih anketah. S tem se izognemo potrebi po rekrutiranju za vsako anketo posebej.

Pri veliki večini spletnih panelov se verjetnosti vključitve oseb v tovrstne panele ne nadzira. V takem primeru govorimo o komercialnih oziroma neverjetnostnih spletnih panelih (angl. access panels), ki v panel privabljajo na različne priložnostne načine (npr. preko spleta, po neki drugi raziskavi).

Za zahtevnejše ankete v javnem, neprofitnem in akademskem sektorju pa so se v večini razvitih držav vzpostavili verjetnostni spletni paneli, ki osebe izberejo verjetnostno oziroma slučajnostno (npr. iz registra prebivalstva), in torej ne vključujejo nobenih prostovoljcev. Za podrobnosti glej Vehovar in Čehovin (2022).

 


 

Verjetnostni vzorci
 

Verjetnostni spletni paneli, kot je CDI panel, temeljijo na verjetnostnem vzorcu, kjer ima vsaka enota v populaciji vnaprej znano in pozitivno verjetnost za vključitev v vzorec (Kalton in Vehovar, 2001, str. 11). Za verjetnostne vzorce praviloma potrebujemo seznam vseh enot; v primeru splošne populacije je to običajno register prebivalstva ali seznam vseh poštnih naslovov v državi.

Verjetnostni vzorci so predpogoj za posploševanje oziroma za statistično sklepanje iz vzorca na populacijo, torej za izračunavanje intervalov zaupanja ter preverjanje domnev. Če vzorec ni verjetnosten, potem posploševanje na populacijo načeloma ni mogoče in s tem povezano tvegane je neznano.

Neverjetnostni vzorci (in tudi neverjetnostni paneli), kjer torej verjetnosti enot za vključitev ne poznamo, so hitrejši in cenejši od verjetnostnih, vendar pa dajejo manj točne ocene. Izvedenih je bilo že veliko primerjalnih študij (npr. Cornesse in drugi, 2020; Mercer in Lau, 2023; Dutwin in Buskirk, 2017), ki so enotno pokazale, da so ocene na verjetnostnih vzorcih bistveno bolj točne kot v primeru neverjetnostnih vzorcev. 
 Poslanstvo CDI panela


Poslanstvo CDI panela je zagotavljati cenovno ugodno (neprofitno) infrastrukturo za izvajanje spletnih anket na osnovi verjetnostnega vzorca in najvišjih metodoloških standardov.

CDI panel je bil pilotno vzpostavljen v letu 2022 za namene projekta Verjetnostni spletni paneli v državni statistiki za osebe in gospodinjstva, ki preverja potenciale verjetnostnega spletnega panela za potrebe uradne statistike, in projekta Ovrednotenje verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov, ki razvija integriran pristop za primerjavo verjetnostnih in neverjetnostnih spletnih panelov.